top of page

גיבוש צוות

"של מי המשפט הזה"

 

תרגיל חוויתי ומגבש, מאפשר הכרות מעמיקה עם חברי הצוות, מייצר אינטראקציה חווייתית

ופתיחות. על המשתתפים לנחש אילו משפטים שייכים למי מחברי הצוות.

 

הכנה מראש:מבקשים מכל משתתף לרשום 10 משפטים על עצמו כאלה שלא בהכרח יודעים עליו

(פדיחות, פרטים אישים, נתונים מהילדות, אירועים משמעותיים, כינויי חיבה, וכדומה ). גוזרים את כל המשפטים

של כל המשתתפים ומפזרים על שולחן הישיבות.לכל משתתף מכינים דף A4  "כרטיס אישי" עם שם ותמונה.

 

מטרה: על המשתתפים לסדר יחד את המשפטים לכרטיסים האישים כך שכל משפט ישובץ לכרטיס אישי בהתאמה. לבעל הכרטיס האישי אסור לאשר או לשלול משפט ששובץ לו עד לתום סידור הכרטיסים.

 

מהלך: הכן את המשפטים והלוחות האישים מראש וסדר אותם בחדר. הנחה את המשתתפים לשבץ יחד משפטים לאנשים. בתום השיבוץ ערוך סבב בו כל משתתף מוציא משפט אחד ששויך לו בטעות ומנכס לעצמו משפט ששייך לו ושובץ לאחר. תן למשתתפים לספר מה עומד מאחורי המשפט. בסוף מדביקים כל אחד את המשפטים שלו על הכרטיס האישי ושומרים למזכרת.  ואז ניתן לערוך סבב בו כל משתתף מרחיב ומספר את הסיפורים מאחורי המשפטים.

 

המלצה למחשבה: ניתן לשלב כמה משפטים על דמויות משמעותיות שאינן נמצאות. חבר צוות בחופשת לידה, מנהל בכיר, או עליך כמנהל הצוות.בין אם אתה כמנהל משתתף ככל המשתתפים או לא מומלץ לשתף במספר דברים שהצוות לא מכיר עליך. זה כלי יעיל לייצר פתיחות וממשק בין אישי גם למולך.

 

 

 

 

bottom of page