top of page

המודל הניהולי ועבודת צוות

קצת על עבודת צוות - סיפור על ארבעה אנשים:

צוות (הגדרה):

קבוצה של שני אנשים או יותר החייבים לעבוד בשיתוף פעולה על מנת להשיג את היעדים האישיים והארגוניים

שלהם. כלומר, נדרש תיאום בין כלל פעילויות האנשים לצורך השגת המטרה או היעד הצוותי.

 

מאפייני צוות (להבדיל מקבוצה):

 • קיום מטרה משותפת ומוסכמת.

 • תלות הדדית גבוהה בניסיונם, יכולתם ומחויבותם של האנשים, ההכרחית לשם השגת המטרה.

 • מחויבות של כלל האנשים לרעיון ששיתוף פעולה בצוות מוביל לתוצאות טובות יותר מאשר עבודת יחידים.

 • הכרה פורמלית של המערכת בקיום הצוות, ומערכת תגמולים על בסיס צוותי ולא רק אישי.

 

תפקיד מנהל הצוות מול הצוות

חשוב לזכור כי אנשים מחפשים בצוות מקום שטוב להם בו, וכך הם יכולים לתפקד טוב יותר במידה משמעותית. 

אומנם קיימת משימת צוות שיש לה צרכים משלה, אבל חשובים לא פחות הצרכים של חברי הצוות.

 • המנהל הינו ציר מרכזי המשפיע על איכות החיים בצוות, על איכות הביצועים והשגת המטלות.

 • צוות יהיה יותר אפקטיבי בהשגת משימתו, אם בפסקי זמן שינהיג בעבודתו מעת לעת, יידונו היחסים הבין אישיים בצוות, צרכים אישיים והעדפות, מידת שיתוף הפעולה.

 • מהות תפקידו מתבטאת ביכולתו לחבר בין המאמצים המושקעים ע"י כל יחיד לבין התוצאות הצוותיות, ולאפשר קשר מתאים בין הצוות למערכת, בהתאם לערכים המשותפים של המנהל והצוות.

 • המנהל אמור לסייע לכל אחד מחברי הצוות להוציא את המיטב שבו, לאור המטרה הצוותית.

 

האתגר הניהולי

האתגר הניהולי הוא בניהול בו זמנית של 4 מרכיבים השלובים זה בזה:

 • הפרט: על צרכיו ומאפייניו הייחודיים. לרכיב זה קשורים מרכיבים כגון: שימור, הנעה, דילמות ניהוליות פרטניות.

 • הקבוצה: ניהול צוות הפרטים באופן שיבטיח את ביצוע המשימה תוך שמירה על רוח הצוות.

 • המשימה: נמדדת במונחים של איכות וכמות, ומורכבת מביצועים ייחודיים של כל פרט  ומביצועי שת"פ, המצריכים עבודת צוות ותלות הדדית בין הפרטים

 • רוח הצוות: מענה לשאלה איזה צוות אנו רוצים להיות – הערכים, הנורמות, המאפיינים התרבותיים – הצבע הצוותי- "איך שהצוות נראה כשאף אחד לא מסתכל עליו". בצבע זה צריכים להיות מאפיינים ייחודיים לצוות ומאפיינים משותפים לחטיבה ולאגף. ברוח הצוות באים לידי ביטוי האפיון האישי – המטען שמביא עימו כל אחד מחברי הצוות, וההווי הצוותי – התוצר של השהות ביחד והעבודה המשותפת.

המודל הניהולי ועבודת צוות
הנחיות כלליות:
 • להקצות למפגשים מסגרת זמן מינימלית של 2-4  שעות במקום שקט.

 • להקפיד על נוכחות של כל חברי הצוות לכל אורך המפגש.

 • ניהול המפגש – כדי להבטיח את המחויבות של חברי הצוות להחלטות שיתקבלו במפגש, מומלץ להנחות את רוב המפגש כדיאלוג, מבלי "להנחית" אמירות מוחלטות מראש.

 • בקש מאחד המשתתפים לתעד את המפגש ואסוף את הפליפצ'רטים –דאג לתיעוד ההחלטות ולהפצתן בין המשתתפים במפגש.

 

איתך לאורך הדרך - בכל שלב מוזמנים להתקשר  054-242858 סיגל גורקביץ

bottom of page