top of page

מסמך הכנה לישיבת צוות

דף זה נועד לסייע לך לתכנן את ישיבת הצוות הקרובה ולבנות את תוכנית פיתוח הצוות שלך.

תכנון - פיתוח הצוות לרבעון הקרוב: 

כדאי לקשר לנושאים צוותיים ייעודיים כגון: דגש על ביצועים שונים, על אווירה בצוות, על מגמות צוותיות שברצונך לתת להם דגש וכו'.

מה המצב היום - __________________________________________________________________________________

מה המצב הרצוי - __________________________________________________________________________________

 

מתוך הפערים בין המצוי לרצוי הגדר מטרות ברורות

1. _____________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________

 

תכנון - הישיבה הקרובה:

סטינג הישיבה (יום, שעות, מקום):  ________________________________________________________________________

 

מטרה לישיבה הנוכחית: מה היא התוצאה הרצויה מהמפגש, עם אילו תובנות מחשבות תחושות אתה רוצה שהעובדים יצאו מהמפגש?  _______________________________________________________________________________________________

 

 נושאים/מסרים מרכזיים שברצוני להעביר בישיבה (ממוקדים ככל שניתן, ומשרתים את המטרות):

_______________________________________________________________________________________________

 

תחושות שהמפגש עלול לעורר : רמת פתיחות, סוגי התנגדויות ועוד...

_______________________________________________________________________________________________

 

מבנה הישיבה- לפי סדר:

*   למשל: צירוף אנשים נוספים מרצה אורח, מנהל. אחד העובדים שיעביר יחידה הכנה מוקדמת מולו, רתימה של עובדים מסוימים לפני הישיבה וכדומה.

** מצגת, דפים, סרטון, הפעלות, כיבוד, תאום כיתה...

בסיום הישיבה רשום לעצמך: 
  • חוויות
  • תחושות
  • נקודות למחשבה והתבוננות

איתך לאורך הדרך - בכל שלב מוזמנים להתקשר  054-242858 סיגל גורקביץ

bottom of page