top of page

תעדוף קבוצתי

משחק לישיבת צוות

 

ציוד: שלטים, צלוטייפ.

 

זמן: כשעה.

 

מטרה: שיתוף הצוות במגוון נושאים שיש לטפל בהם. אבחון תפיסת המשתתפים לגבי מידת הדחיפות והחשיבות

של הנושאים. רתימה לתהליך פיתוח צוות במספר נושאים שיתכן שיש כלפי חלקם התנגדות.

 

מהלך: כתוב מראש את כל הנושאים הרלוונטיים על גבי שלטים. (עבודה מול ממשקים, טיפוח מקצועיות, התמודדות עם לחץ, ניהול זמן, תהליכי עבודה, היחסים בצוות, שירות כערך, גיבוש והוואי וכו..)  תלה את השלטים בחלל החדר. מומלץ לאפשר נושאים נוספים על גבי שלט המיועד לכך.

 

בקש מכל משתתף לסמן עם מדבקות למשל (אדום צהוב ירוק) את התעדוף שלו לגבי כל נושא. (ירוק הכי פחות אדום הכי חשוב) ניתן להדביק כמה מדבקות שרוצים מינימום 3 ורק צבע אחד על כל שלט. בסיום בדקו את התפלגות הקולות. היכן רוב הקולות היכן אין קולות. שאל שאלות וברר, מה מעניין אותם בנושא זה ואחר. קבעו יחד אילו נושאים יטופלו ומתי כקבוצה.

 

תועלת: למעשה מתקיימת הצבעה קבוצתית ברוח משחק. שים לב שאתה בחרת את הנושאים הקבוצה רק תעדפה, אך נוצרת תחושה של בחירה משותפת ונינוחות. אלמנט זה מסייע לך לשמוע את הקולות ולהעלות לשיח נושאים שונים. לבדוק את הדופק הקבוצתי על כל נושא ונושא. ההתנגדויות יורדות, אתה נחשף לדינאמיקה, למידת המעורבות והרצון להתקרב בין חברי הקבוצה. ואתה מתמקם כמנהיג פתוח להקשבה ומוביל צוות.

bottom of page