top of page

תקשורת - שביל הזהב

מטרות
  • חשיבות יצירת שפה משותפת בצוות.

  • אופן העברת מסר.

 

עזרים
שביל הזהב (בדף הבא), מעטפות ודפי ממו.

 

1. פתיחה

?מה זו תקשורת אפקטיבית

.תקשורת אפקטיבית היא ברגע שמסר עבר בדיוק כמו שהתכוונתי אליו

?על מי האחריות להעברת המסר

 

2. משחק תקשורת:

על הארץ במרכז השטח מסודרים קרטונים על הארץ 7*6 (בהמשך דוגמה) הקבוצה שולחת בכל פעם משתתף אחד בלבד המנסה לעבור את המשטח ( כל שאר חברי הקבוצה נמצאים בשטח ההתכנסות ולא רואים את הנעשה על המשטח).

תפקיד המשתתף (ואת זה אין לומר למשתתפים) להעביר את המידע לבא אחריו בקבוצה.

תפקיד המנחה לתת חיווי למשתתף המנסה לחצות מצד אל צד האם הוא דרך במקום נכון או שמא נכווה ממוקש ונפסל.

על המנהל לעצור אותו במידה ועלה על "מוקש" (ריבוע לא נכון..)

חוקים:אסור לכתוב/ לצייר/ להביע בכתב את השביל.

מטרת הקבוצה לעבור את המסלול במינימום זמן

 

בניתוח: להתייחס לאיסוף מידע, העברת מידע באופן מדויק, עבודת צוות

 

שאלות לניתוח:

  • על מה התבססה ההצלחה במשחק?

  • ממה מורכבת עבודת הצוות? איסוף מידע, העברת מידע, חלוקת מידע באופן מדויק, תכנון, ניצול כל המשאבים הקיימים.

  • עד כמה אנחנו עובדים בצוות שלנו?

  • למה חשוב ליצור שפה משותפת?

  • מי לוקח איזה תפקיד (נכנס, יוצא)? מה הצוות עושה כשמישהו טועה?

 

סיכום:
  • אפשרות 1: תרגיל מעטפות: כל נציג כותב על שאר חברי הצוות משהו חיובי אחד שלמד עליהם במהלך היום או מהיכרותו הקודמת איתם.

  • אפשרות 2: כל אחד צריך לומר במעגל דבר אחד חדש שלמד היום על הצוות ודבר אחד חדש שלמד על עצמו.

 

להורדת דוגמא לשביל הזהב לחצו על התמונה שלהלן:

bottom of page